huisregels

HUISHOUDELIJK REGLEMENT (vastgesteld op 24 april 2017)

HET BESTUUR, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 
ARTIKEL 1 

lid 1. Elk lid van het bestuur treedt uiterlijk drie (3) jaar na zijn benoeming af, volgens een door het 
bestuur vooraf op te maken rooster van aftreding. Het aftredende bestuurslid is terstond 
herbenoembaar. 
lid 2. Bij het ontstaan van één of meer tussentijdse vacatures wordt daarin voorzien op de 

eerstvolgende ledenvergadering. Nieuwgekozen bestuursleden nemen op het rooster de 
plaats in van hun voorgangers en worden gekozen en benoemd in de algemene vergadering, 
welke zo mogelijk in de eerste zes maanden van het jaar wordt gehouden. 
lid 3. De secretaris vervult de functie van plaatsvervangend voorzitter. 

DE VOORZITTER 
ARTIKEL 2 
lid 1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en de algemene vergadering, regelt de 
volgorde van behandeling der zaken ter vergadering af te doen en zorgt voor de handhaving 
van de statuten en van het huishoudelijk reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht 
elke spreker tot orde te roepen of het woord te ontnemen. 
lid 2. De voorzitter heeft voorts onder meer tot taak: 
a. de behartiging van de belangen van -en de goede gang van zaken binnen -de 
vereniging; 
b. het in overleg met de secretaris opstellen van de agenda’s en de convocaties voor 
bestuurs-en ledenvergaderingen; 
c. het handhaven van de orde in en het leiden van de bestuurs-en ledenvergaderingen; 
d. handhaven van de statuten en reglementen van de vereniging in de vergaderingen; 
e. het er op toezien dat de genomen beslissingen in bestuurs-respectievelijk 
ledenvergaderingen correct worden uitgevoerd; 
f. het verzorgen van de representatie van de vereniging; 
g. de ondertekening (samen met de secretaris) van de notulen van alle vergaderingen en de 
belangrijke uitgaande brieven. 
DE SECRETARIS 
ARTIKEL 3 
lid 1. De secretaris voert het secretariaat van de vereniging, waarbij hij zich kan laten bijstaan door 
één of meer (bestuur)sleden. 
lid 2 De secretaris heeft voorts onder meer tot taak: 
a. het uitschrijven en notuleren van bestuurs-en ledenvergaderingen; 
b. de mede-ondertekening van de notulen van de bestuurs-en ledenvergaderingen; 
c. de administratieve behandeling van de convocaties en agenda’s voor de bestuurs-en 
ledenvergaderingen; 
d. het bijhouden van het register van leden, deelnemers en donateurs; 
e. het schriftelijk mededelen van het bestuursbesluit tot toelating aan betrokkene en in 
voorkomend geval toezenden van de statuten en het huishoudelijk reglement; 
f. het verzorgen van de inkomende en uitgaande correspondentie van de vereniging; 
g. voorleggen van belangrijke uitgaande brieven ter beoordeling en ondertekening aan de 
voorzitter; 
h. het opstellen van het jaarverslag; 
i. de archivering, met uitzondering van de tot de financiële administratie behorende 
bescheiden; 
j. het verzorgen van een juiste registratie van de bestuurssamenstelling bij de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken; 

20170110 Huishoudelijk Reglement WBE de Aarlanden pagina 1 van 5 

 
k. 
het functioneren als eerste aanspreekpunt van de Wildbeheereenheid; 
l. 
het voorbereiden van de contracten met betrekking tot het door verhuren van jachtvelden 
van de gemeente, Staatsbosbeheer, e.a. 
DE PENNINGMEESTER 

ARTIKEL 4 

lid 1. 
De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen der 
vereniging en tekent de kwitanties. De invordering van de jaarlijkse bijdrage is aan hem 
opgedragen. 

lid 2. 
De penningmeester heeft voorts onder meer tot taak: 

a. 
het opstellen van het concept voor de jaarlijkse begroting; 
ARTIKEL 7 

lid 1. 
De ALV kan geen besluiten nemen over een onderwerp, dat niet duidelijk in de agenda als te 
behandelen agendapunt is omschreven. 

lid 2. 
De ALV stelt bij aanvang de agenda van de betreffende vergadering vast. 

lid 3. 
In de ALV wordt melding gemaakt van " ingekomen stukken”. 

lid 4. 
Ieder lid kan ter vergadering een voorstel van orde doen. Een dergelijk voorstel betreft de 
wijze van behandeling van de agenda of van een agendapunt. 

lid 5. 
De voorzitter is gerechtigd een lid, deelnemer en begunstiger wegens (herhaaldelijk) 
wangedrag tijdens de ALV het woord te ontnemen en/of uit de vergadering te laten 
verwijderen. 

b. het opstellen van de jaarrekening; 
c. het voeren van de boekhouding; 
d. het tijdig innen van te vorderen bedragen; 
e. het tijdig doen van betalingen binnen de ramingen van de vastgestelde begroting 
(uitgaven buiten de begroting en boven geraamde begrotingsbedragen zijn in geen geval 
toegestaan zonder specifiek bestuursbesluit); 
f. het adviseren van het bestuur tot het doen van voorstellen aan de ledenvergadering tot 
begrotingswijzigingen, in de gevallen dat geen of te lage bedragen zijn begroot; 
g. het voeren van een goed geldelijk beheer; 
h. het adviseren aan het bestuur met betrekking tot het te voeren financieel beleid; 
i. het archiveren van alle stukken die tot de financiële administratie behoren. 
FINANCIËN 
ARTIKEL 5 
lid 1 De jaarbijdragen worden door de ALV vastgesteld op voordracht van het bestuur. 
lid 2 De ALV kan, op voorstel van het bestuur besluiten administratiekosten in rekening te brengen 
voor ondermeer jachthuurovereenkomsten en doorschrijven van toestemmingen en/of 
ontheffingen, alsmede voor het doen uitgaan van betalingsherinneringen 
BESTUURSVERGADERINGEN EN BESLUITVORMING 
ARTIKEL 6 
lid 1. Het bestuur vergadert in ieder geval voorafgaande aan de jaarvergadering en voorts zo 
dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of tenminste twee bestuursleden daarom verzoeken. 
lid 2. In het laatstbedoelde geval moet de bestuursvergadering binnen drie weken na ontvangst van 
het onder lid 1 bedoeld verzoek worden gehouden. 
lid 3. De oproeping voor de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk tenminste zeven dagen 
voorafgaande aan de vergadering en met vermelding van de agenda en eventuele stukken. 
lid 4. Van elke bestuursvergadering worden notulen gemaakt die in de volgende 
bestuursvergadering ter vaststelling worden voorgelegd. 
ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 
20170110 Huishoudelijk Reglement WBE de Aarlanden 
pagina 2 van 5 

 
ARTIKEL 8 

Elk lid heeft het recht, staande de vergadering, voorstellen of moties in te dienen. Voorstellen worden 
na toelichting van de voorsteller alleen dan op de agenda van de volgende vergadering geplaatst, 
indien de vergadering zich ervoor verklaart. 

VERGOEDINGEN 

ARTIKEL 9 

lid 1. Voor bestuurs-en ledenvergaderingen van de W BE worden geen presentie-en reiskosten 
vergoed. 
lid 2. Indien het reizen betreft, die in opdracht van het bestuur in het belang van de vereniging 

betreffen; 

b. 
de bemiddeling tussen de betrokken leden om hen vergunning te verlenen om wildschade 
te bestrijden; 
c. 
het op verzoek van de zittende jachthouder coördineren van de schadebestrijding door 
een lijst van hiertoe beschikbare leden en deelnemers op te stellen en in overleg met de 
jachthouder deze in te delen; 
d. 
het coördineren, opvragen, registreren en distribueren van de schademeldingen en 
afschotgegevens; 
e. 
het op verzoek de zittende jachthouder assisteren bij de administratieve afhandeling van 
schadevergoedingsverzoeken. 
f. 
het opstellen van afschotplannen (indien noodzakelijk) en uitreiken van machtigingen 
g. 
het opstellen van een jaarlijks verslag 
geschieden, kunnen vergoedingen voor reis-en verblijfkosten op een door het bestuur van te 
voren te bepalen basis worden overeengekomen. Deze vergoedingen zullen door de 
penningmeester worden voldaan. 
lid 3. De ALV kan besluiten een vergoeding toe te kennen voor het voeren van het secretariaat. 
ARTIKEL 10 
Leden, deelnemers of donateurs of zij die opgehouden lid, deelnemer of donateurs van de vereniging 
te zijn, kunnen nimmer enige aanspraak op haar bezittingen maken. 
INTRODUCTIE 
ARTIKEL 11 
Ieder lid heeft het recht van introductie voor vergaderingen en bijeenkomsten na goedkeuring door de 
voorzitter. Evenwel mag niet meer dan één keer per jaar dezelfde persoon geïntroduceerd worden. 
Hij die gebruik maakt van dit recht is verplicht met de introducé te tekenen in het introductieboek en 
neemt alle verplichtingen op zich van de introducé als gelden deze zijn eigen. 
FAUNACOORDINATOR 
ARTIKEL 12 
lid 1. De faunacoördinator wordt op voordracht van het bestuur benoemd door de algemene 
vergadering. Het betreft een bindende voordracht, waaraan evenwel het bindend karakter kan 
worden ontnomen door een meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen genomen 
besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste een 
meerderheid van de leden vertegenwoordigd is. 
lid 2. Indien geen voordracht door het bestuur is opgemaakt, of het bindend karakter aan de 
voordracht is ontnomen, is de algemene vergadering vrij in de keuze van de faunacoördinator. 
lid 3. Iedere drie jaar dient de faunacoördinator (her)benoemd te worden. 
lid 4. De faunacoördinator heeft tot taak er voor te zorgen dat het faunabeheer planmatig wordt 
uitgevoerd, al dan niet door het op te stellen van een lokaal (wild)beheerplan, het organiseren 
van inventarisaties ten behoeve van het in de Wet natuurbescherming voorziene 
Faunabeheerplan. 
lid 5. De Faunacoördinator heeft voorts onder meer tot taak: 
a. het namens het bestuur optreden als adviseur in alle zaken die wild-en/of faunaschade 
20170110 Huishoudelijk Reglement WBE de Aarlanden 
pagina 3 van 5 

 
ARTIKEL 13: 

lid 1. De faunacoördinator kan leden van de vereniging aanwijzen die hem bij de uitvoering bijstaan. 
lid 2. De faunacoördinator is gerechtigd om het jachttoezicht dat al dan niet onder 
verantwoordelijkheid van de vereniging in het gebied van de vereniging wordt uitgeoefend, de 
nodige aanwijzingen te geven. 
lid 3. De faunacoördinator doet in voorkomend geval voorstellen aan het bestuur over de juiste en 
evenredige verdeling van ontheffingen over de leden en deelnemers van de vereniging, zulks 
ter realisering van het Faunabeheerplan van de Faunabeheereenheid. 

FAUNAINVENTARISATIES 

ARTIKEL 14 
lid 1. De leden verstrekken jaarlijks tijdig de tel-, afschot-en inventarisatiegegevens aan de 
secretaris en/of aan de faunacoördinator. 
lid 2. De leden verplichten zich tot het registreren van afschot en het uitvoeren van 
inventarisaties/tellingen in de onder hun beheer vallende jachtvelden dan wel het verlenen van 
medewerking aan commissies en/of werkgroepen die hiermee worden belast. 
lid 3. Voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is zal wettelijke verplichte registratie van afschot door of 
namens de jachthouder met een jachtakte geschieden. 
lid 4. nvt. 
lid 3. Voor gebruik van deze gegevens, voor andere doeleinden dan ten behoeven van het opstellen 
van het provinciale Faunabeheerplan het rapporteren van de uitvoering daarvan of ter 
ondersteuning van lokale, provinciale of landelijke belangenbehartiging is toestemming van 
het bestuur van de W BE vereist. 
STROPERIJ EN ONWEIDELIJK JAGEN 
ARTIKEL 15 
lid 1. De leden en de deelnemers dienen zowel toezichthouders als de plaatselijke politie 
onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien zij stropen of andere overtredingen van de Wet 
natuurbescherming waarnemen. 
lid 2. Het secretariaat dient (schriftelijk) op de hoogte te worden gebracht van bovengenoemde 
voorvallen. 
lid 3. Indien leden of deelnemers onweidelijk gedrag of andere handelingen in strijd met de 
belangen van de vereniging menen waar te nemen bij andere leden of deelnemers en zij deze 
zelf niet kunnen corrigeren, dienen zij het secretariaat hiervan op de hoogte te brengen. 
lid 4. De publicatie "Gedragsregels en weidelijkheidsnormen” van de Koninklijke Nederlandse 
Jagers Vereniging worden als richtlijn gehanteerd. 
lid 5. Het bestuur kan verzoeken om een schriftelijke en ondertekende melding, alvorens de zaak in 
behandeling te nemen. 
lid 6. Deze meldingen zullen door het bestuur vertrouwelijk, zo nodig na hoor en wederhoor, worden 
behandeld. 
BALLOTAGECOMMISSIE 
ARTIKEL 16 

lid 1. Op voordracht van het bestuur kan een Ballotagecommissie worden benoemd door de 
algemene vergadering. Het betreft een bindende voordracht, waaraan evenwel het bindend 
karakter kan worden ontnomen door een meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen 
genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin 
tenminste een meerderheid van de leden vertegenwoordigd is. 
lid 2. Indien geen voordracht door het bestuur is opgemaakt, of het bindend karakter aan de 
voordracht is ontnomen, is de Algemene Vergadering vrij in de keuze en samenstelling van de 
Commissie. 
lid 3. De Commissie bestaat uit ten minste drie leden en is verantwoording verschuldigd aan het 
bestuur. De voorzitter van de commissie wordt benoemd door het bestuur. 
lid 4. Iedere drie jaar treedt een commissielid af en is terstond herkiesbaar. 

20170110 Huishoudelijk Reglement WBE de Aarlanden pagina 4 van 5 

 
lid 6. 
De Commissie is belast met de beoordeling van de aanvragen om toelating tot de vereniging 
van leden, deelnemers en donateurs. 

lid 7. 
De Commissie is verplicht een verzoek om te worden toegelaten als lid in te willigen indien de 
verzoeker jachthouder is van een zelfstandig bejaagbaar jachtveld in het werkgebied van de 
vereniging en in het bezit is van een geldige jachtakte, tenzij zwaarwegende en gemotiveerde 
argumenten een dergelijke inwilliging niet rechtvaardigen 

lid 8. 
Met uitzondering van de verzoeken die vallen onder lid 4 stelt de Commissie jaarlijks een 

voordracht op welke ter goedkeuring aan de algemene vergadering wordt voorgelegd. 
lid 9. De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van stemmen. 
lid 10. Indien een aspirant-lid niet op de voordrachtlijst is vermeld heeft hij de mogelijkheid van 

beroep op de algemene vergadering op gelijke wijze als voorzien in artikel 8 van de statuten. 
lid 11. De Commissie is gehouden de niet voordracht tijdig ter kennis te brengen aan betrokkene(n) 
onder opgaaf van beroepsmogelijkheid. 

CONCURRENTIEVERBOD 
ARTIKEL 17 
Het is de leden, deelnemers en donateurs verboden op enigerlei wijze te pogen, direct dan wel 
indirect, het jachtrecht en/of de toestemming om op die gronden te beheren en/of schade te bestrijden 
te verwerven op gronden waarop andere leden ditzelfde recht hebben verworven. Dit geldt zowel 
gedurende de duur van het lidmaatschap, als gedurende de periode van deelnemerschap of 
begunstiging, alsmede gedurende drie jaar, volgende op de eventuele beëindiging van het 
lidmaatschap, dan wel het deelnemerschap of begunstiging, één en ander op verbeurte van een door 
de WBE direct opeisbare en niet voor compensatie vatbare boete van euro 1.000 (eenduizend) voor 
iedere overtreding of dag, dat een overtreding voortduurt. 
Vorenstaand verbod is niet van kracht indien de leden, deelnemers of donateurs bedoeld recht 
verkrijgen door eigendomsverkrijging van de gronden waarop dit recht wordt uitgeoefend, danwel 
indien het initiatief tot verhuur respectievelijk tot toestemming voor beheer en schadebestrijding 
genomen wordt door de verhuurder. 

OPZEGGING VAN EN ONTZETTING UIT HET LIDMAATSCHAP 
ARTIKEL 18 
lid 1. Alvorens het bestuur conform het bepaalde in de statuten besluit tot opzegging van het 
lidmaatschap, dan wel ontzetting uit het lidmaatschap, krijgt het betreffende lid, dan wel 
krijgen de betreffende leden, via de secretaris van de vereniging een schriftelijke kennisgeving 
bij aangetekend schrijven van het voornemen van het besluit. 
lid 2. In betreffend schrijven dient het lid te worden gewezen op de mogelijkheid, bij dit artikel 
verleend, om in een bijzondere bestuursvergadering te worden gehoord. 
lid 3. Het verzoek tot een bijzondere bestuursvergadering dient het lid binnen acht dagen na 
ontvangst van de kennisgeving van het bestuur bij aangetekend schrijven aan de secretaris 
van de vereniging kenbaar te maken. 
lid 4. Het bestuur zal zo spoedig mogelijk de bijzondere vergadering houden en het lid daarvan op 
de hoogte te stellen door mededeling van datum, tijd en plaats van de bijzondere vergadering. 
lid 5. Indien het bestuur ook na deze bijzondere vergadering blijft bij het besluit tot opzegging dan 
wel ontzetting zal overigens worden gehandeld op de wijze als voorzien in de statuten. 

SLOTBEPALING 
ARTIKEL 19 

Daar waar dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het bestuur. 
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.