statuten

Statuten (vastgesteld op 24 april 2017)

ARTIKEL 1 
De vereniging draagt de naam WILDBEHEEREENHEID DE AARLANDEN.. 
ARTIKEL 2 
Zij heeft haar zetel te Aarlanderveen in de gemeente Alphen aan den Rijn. 
BEGRIPSBEPALINGEN 
ARTIKEL 3 
In deze statuten wordt verstaan onder: 
1. De W et: de Wet natuurbescherming; 
2. Faunabeheer: duurzaam beheer van in het wild levende faunasoorten; 
3. Faunabeheereenheid: als bedoeld in artikel 3.12 eerste lid van de Wet; 
4. Faunabeheerplan: als bedoeld in artikel 3.12 eerste lid van de Wet; 
5. Faunacoördinator: als bedoeld in artikel 12 van het huishoudelijk reglement; 
6. Faunasoorten: soorten die overeenkomstig de Wet kunnen worden bejaagd en/of 
beheerd en/of bestreden; 
7. Jacht: bemachtigen, opzettelijk doden of met het oog daarop opsporen van wild als bedoeld in 
artikel 3.20, tweede lid van de Wet, alsmede het doen van pogingen daartoe, overeenkomstig 
paragraaf 3.5 van de Wet; 

8. 
Jagen: bemachtigen, doden of met het oog daarop opsporen van in het wild levende 
faunasoorten, alsmede het doen van pogingen daartoe, zulks met het oog op verstandig 
gebruik van de natuur, populatiebeheer en schadebestrijding ingekaderd in planmatig natuur-, 
fauna-en wildbeheer; 
9. 
Jager: degene die jaagt; 
10. 
Grondgebruiker: grondgebruiker als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van de Wet;. 
11. 
Jachthouder: degene die overeenkomstig de Wet gerechtigd is tot het genot van de jacht; 
12. 
Jachtaktehouder: houder van een geldige jachtakte als bedoeld in de Wet; 
13. 
Weidelijkheid: in overeenstemming met de landelijke gedrags-en fatsoensnormen zoals 
neergelegd in opgestelde of op te stellen voorschriften; 
20170110 Statuten WBE De Aarlanden 
pagina 1 van 10 

 
14. 
Wildbeheer: duurzaam beheer van wildsoorten; 
15. 
Wildbeheereenheid: wildbeheereenheid als bedoeld in artikel 3.14 eerste lid van de Wet, 
verder genoemd de WBE of de vereniging; 
16. 
Wildsoorten: soorten die in de Wet als wild zijn benoemd. 
WERKGEBIED 

ARTIKEL 4 

De omvang van het gebied waarbinnen door de vereniging wordt gestreefd naar verwezenlijking van 
de doelstelling wordt in beginsel bepaald door het gebied waarbinnen door de leden de uitoefening 
van het genot van de jacht, beheer en schadebestrijding plaatsvindt en is weergegeven op de aan 
deze akte gehechte kaart. Bij of krachtens het huishoudelijk reglement kan het werkgebied worden 

aangepast. 
OMSCHRIJVING, DOEL EN MIDDELEN 
ARTIKEL 5 
lid 1: De wildbeheereenheid is een vereniging van jachthouders met een jachtakte en anderen dat 
tot doel heeft te bevorderen dat een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende 
dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren en jacht worden uitgevoerd mede in 
samenwerking met en ten dienste van grondgebruikers en/of terreinbeheerders en mede ter 
uitvoering van het door de faunabeheereenheid vastgestelde faunabeheerplan. 
lid 2: Bij de verwezenlijking van de in lid 1 genoemde doelstelling aanvaardt de vereniging als 
grondslag de navolgende beginselen: 
a. jagers zijn dragers bij uitstek van de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de 
fauna in Nederland. 
b. gezien de centrale rol van de jager bij de uitvoering van de jacht, populatiebeheer en 
schadebestrijding wordt aanvaard dat de jager een dienende taak heeft bij het voorkomen en 
bestrijden van wildschade bij o.a land-, tuin-en bosbouw enerzijds en, met het oog op herstel 
en handhaving van de redelijke wildstand, bij evenwichtige regulering en beheer van soorten 
anderzijds. 
c. de leden van de vereniging dienen zich voortdurend te laten leiden door de gedachte dat jacht 
alleen kan plaatsvinden op basis van het beginsel van duurzaam gebruik van natuurlijke 
(hulp)bronnen. 
lid 3: De vereniging tracht het in lid 1 omschreven doel onder meer te bereiken door: 
a. in samenwerking met (semi)publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke organisaties op het 
gebied van de land-, tuin-en bosbouw en de eigenaren en gebruikers van de gronden, 
waarop de leden de jacht kunnen uitoefenen, te streven naar verbetering van de kwaliteit van 
het biotoop, zulks zo mogelijk met gelijktijdig herstel en/of handhaving van de 
landschappelijke waarden in dit gebied. 
b. het op eigen naam ten behoeve van haar leden desgewenst verwerven van jachtrechten 
binnen het werkgebied van de vereniging. 
c. nauw met de belangenverenigingen en andere wildbeheereenheden samen te werken ter 
bevordering van een eensgezinde behartiging van de jachtbelangen op lokaal, provinciaal en 
nationaal niveau; 
d. de leden te stimuleren en te wijzen op de noodzaak van en medewerking aan planmatig 
beheer. 
e. te streven naar het instellen van jachttoezicht, teneinde zo goed mogelijk uitvoering te geven 
aan de beheerplannen. 
f. het geven van voorlichting. 
g. het behartigen van de belangen van haar leden, zowel in als buiten rechte, alle zaken de 
uitoefening van het genot van de jacht in de ruimste zin des woords betreffende. 
h. het bevorderen van de kennis en ervaring alle zaken de jacht en/of beheer en/of 
schadebestrijding betreffende, bij de aangesloten leden, deelnemers en donateurs. 
i. het indien nodig voeren van overleg met overheden, en andere daartoe in aanmerking 
komende instanties. 
j. het verkrijgen van subsidies en bijdragen teneinde goed wildbeheer mogelijk te maken. 
k. het houden/coördineren van tellingen en afschotregistratie. 

20170110 Statuten WBE De Aarlanden 
pagina 2 van 10 

 
LEDEN 

ARTIKEL 6 

lid 1: 
Leden van de vereniging kunnen zijn zij die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, en/of 
bij de wet erkende rechtspersonen, die: 

a. 
gerechtigd zijn tot de uitoefening van de jacht (zoals bedoeld in deze statuten) en/of beheer 
en/of schadebestrijding binnen het werkgebied van de vereniging. 
b. 
eigenaren zijn, dan wel gebruikers van gronden, waarop het jachtrecht is verhuurd aan één of 
meer leden van de vereniging. 
c. 
toestemming hebben de jacht uit te oefenen in of buiten gezelschap van de jachthouder. 
d. 
Drijvers en jachthondenmensen die de doelstelling van de vereniging onderschrijven . 
lid 2: 
Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen (waaronder e-mailadressen en 
telefoonnummers) van alle leden zijn opgenomen. 

DEELNEMERS EN DONATEURS 

ARTIKEL 7 

lid 1: 
Deelnemers zijn: 

Jachthouders binnen WBE Aarlanden.

Houders van jachtakten, die in de gelegenheid zijn tot de uitoefening van de jacht in het werkgebied van de vereniging.

Houders van jachtakten, die niet in de gelegenheid zijn tot de uitoefening van de jacht in het 
werkgebied van de vereniging en die bereid zijn met de vereniging actief deel te nemen. En het doel van de vereniging onderschrijven.

lid 2: 
Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen door 
een door de algemene vergadering vastgestelde jaarlijkse minimum bijdrage en het doel van 
de vereniging onderschrijven. 

lid 3: 
Deelnemers en donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen, dan die welke hun 
bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd. 

lid 4. 
Behalve de overige rechten die aan deelnemers en donateurs bij of krachtens deze statuten 
worden toegekend, hebben zij het recht aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten 
deel te nemen. 

lid 5: 
Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen (waaronder e-mailadressen en 
telefoonnummers) van alle deelnemers en donateurs zijn opgenomen. 

TOELATING 

ARTIKEL 8 

lid 1: 
Het verzoek om te worden toegelaten als lid, deelnemer of donateur dient schriftelijk of per 

lid 2: Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, deelnemers en donateurs. Een en ander 
op voordracht van een bij huishoudelijk reglement in te stellen 

lid 3: 
Het bestuur is verplicht een verzoek om te worden toegelaten als lid in te willigen indien de 
verzoeker jachthouder is van een zelfstandig bejaagbaar jachtveld in het werkgebied van de 
vereniging en in het bezit is van een geldige jachtakte, tenzij zwaarwegende en gemotiveerde 
argumenten een dergelijke inwilliging niet rechtvaardigen. 

lid 4: 
Bij niet-toelating tot lid door het bestuur kan de algemene vergadering op de wijze als voorzien 
bij huishoudelijk reglement alsnog tot toelating besluiten. 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP 

ARTIKEL 9 

lid 1: 
Het lidmaatschap eindigt : 

a. 
door de dood van het lid/natuurlijke persoon, danwel door ontbinding van het 
lid/rechtspersoon. 
b. 
door opzegging door het lid. 
c. 
door opzegging namens de vereniging. 
20170110 Statuten WBE De Aarlanden 
pagina 3 van 10 

 
d. door ontzetting. 
lid 2: 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt blijft desalniettemin de 
jaarlijkse bijdrage geheel verschuldigd. 

OPZEGGING 

ARTIKEL 10 

lid 1 
Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de 
vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten en Huishoudelijk Reglement gesteld te 
voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, waaronder wordt 
begrepen het niet loyaal uitvoering geven aan het vastgestelde faunabeheerplan en/of het niet 
van zijn lidmaatschap een 
de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap 
besluit met opgave van redenen in kennis 
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 
Provinciale Verordeningen of de Wet wapens en munitie. 
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 
aanleveren/registreren van de door de vereniging gevraagde verplichte afschot en/of 
inventarisatiegegevens, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan 
worden het lidmaatschap te laten voortduren; 

lid 2: 
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

lid 3: 
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of de vereniging kan slechts geschieden tegen 
het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste 
vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de 
vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren. 

lid 4: 
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op 
het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 

lid 5 
Een lid is niet bevoegd door opzegging besluit, waarbij de 
verplichtingen van leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. 

lid 6: 
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond van het feit 
dat redelijkerwijs van te laten 
voortduren staat de betrokkenen binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van 
het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste 
schriftelijk van het gesteld. Gedurende de 

lid 7: 
Bij huishoudelijk reglement kan de opzeggingsprocedure nader geregeld worden. 

ONTZETTING 

ARTIKEL 11 

lid 1: 
Ontzetting kan alleen geschieden wanneer een lid of in strijd met de statuten, reglementen of 
besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Onder 
benadeling wordt in ieder geval verstaan een overtreding van de Wet Natuurbescherming, 

lid 2: 

lid 3: 
Van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkenen binnen één maand na 
ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij 
wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis 
gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

lid 4: 
Bij huishoudelijk reglement kan de ontzettingsprocedure nader geregeld worden. 

SCHORSING 
ARTIKEL 12 

Het bestuur is bevoegd als disciplinaire maatregel een lid te schorsen, steeds voor een periode van 
maximaal twee maanden, zonder dat daar een besluit tot opzegging of ontzetting aan vooraf gaat. Bij 
of krachtens huishoudelijk reglement kunnen nadere regels gesteld worden. 

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DEELNEMERS EN DONATEURS 

ARTIKEL 13 

lid 1: 
De rechten en verplichtingen van een deelnemer en een donateur kunnen te allen tijde zowel 
door de vereniging als door de deelnemer of donateur door opzegging worden beëindigd, 

20170110 Statuten WBE De Aarlanden 
pagina 4 van 10 

 
behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft 
verschuldigd. 
lid 2: Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

JAARLIJKSE BIJDRAGEN 

ARTIKEL 14 

lid 1: De leden, deelnemers en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse 
bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. 
Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. Bij 
of krachtens huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden gesteld. 
lid 2: Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 

verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 
BESTUUR 
ARTIKEL 15 
lid 1: Het bestuur van de vereniging bestaat uit oneven aantal van ten minste drie personen en 
wordt door de algemene vergadering benoemd. De voorzitter wordt in functie benoemd. Het 
aantal bestuursleden wordt door de algemene vergadering vastgesteld. De benoeming 
geschiedt uit leden, waarbij wordt gestreefd naar een samenstelling als volgt: 
-drie leden jachthouders/jagers, in geval van een WBE als bedoeld onder 19a 
sprake is, waarvan één die de leeftijd van 37 nog niet bereikt heeft, of, 
-drie leden met een toestemming van de W BE voor het jagen buiten gezelschap, in 
geval van een W BE als bedoeld onder 19b sprake is, waarvan één die de leeftijd 
van 37 nog niet bereikt heeft, 
-één lid grondeigenaar, danwel grondgebruiker en niet zijnde jachthouder, 
-één lid uit de overige leden. 
lid 2: De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur van buiten de leden wordt 
benoemd. 
lid 3: De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, 
behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd 
zowel het bestuur als tenminste één/vierde van de leden. De voordracht van het bestuur wordt 
bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door ten minste één/vierde 
van de leden moet minimaal 72 uur vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het 
bestuur worden ingediend. 
lid 4: Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een meerderheid van 
de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering, genomen in een 
vergadering waarin een meerderheid van de leden vertegenwoordigd is. 
lid 5: Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Vergadering overeenkomstig het 
voorafgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is 
de Algemene Vergadering vrij in de keuze. 
lid 6: Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten. 
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP -SCHORSING 
ARTIKEL 16 

lid 1: 
Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de 
algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie 
maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

lid 2: 
Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op 
te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse 
vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. 

lid 3: 
het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 

a. 
ten aanzien van een bestuurslid dat uit leden benoemd is door het eindigen van het 
lidmaatschap van de vereniging; 
b. 
door schriftelijk bedanken. 
20170110 Statuten WBE De Aarlanden 
pagina 5 van 10 

 
BESTUURSFUNCTIES -BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR 
ARTIKEL 17 

lid 1: Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk 
hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid (uitgezonderd de voorzitter) 
kan, meer dan één functie bekleden. 
lid 2: Van het verhandelde in elke vergadering worden door of namens de secretaris notulen opgemaakt, 
die na vaststelling door de vergadering door de voorzitter en secretaris worden 
ondertekend. 
lid 3: Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de 
besluitvorming door het bestuur worden gegeven. 

BESTUURSTAAK-VERTEGENWOORDIGING 
ARTIKEL 18 
lid 1: Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de 
vereniging. 
lid 2: Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikel 15 genoemde minimumaantal is 
gedaald, blijft het bestuur bevoegd. 
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering te beleggen waarin de 
voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. 
lid 3: Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te 
doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. 
lid 4: Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd 
te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren 
van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of 
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze 
goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. 
lid 5: Het bestuur behoeft eveneens voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering voor 
besluiten tot: 
a. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die een door de 
Algemene Vergadering vastgesteld bedrag of vastgestelde waarde overstijgen, onverminderd 
het hierna onder b. bepaalde; 
b. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van 
registergoederen; 
c. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend; 
d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder 
niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet; 
e. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; 
f. het optreden in rechte (waaronder niet begrepen het voeren van geschillenprocedures) doch 
met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die 
rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden; 
g. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten en/of opdrachten tot dienstverlening; 
h. het aangaan van een overeenkomst tot huur en verhuur van het genot van de jacht op 
gronden, gelegen binnen het werkgebied van de wildbeheereenheid, indien daarmee een 
financiële verplichting wordt aangegaan die de draagkracht van de vereniging te boven gaat; 
i. uitgaven die de betreffende begrotingspost met meer van 10% overschrijden 
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden 

gedaan. 
lid 6: Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging 
vertegenwoordigd: 
a. hetzij door het bestuur; 
b. hetzij door de voorzitter en één ander bestuurslid gezamenlijk. 

lid 7: Het bestuur is bevoegd derden volmacht te verlenen om de vereniging binnen de grenzen van 
de volmacht te vertegenwoordigen. 

20170110 Statuten WBE De Aarlanden pagina 6 van 10 

 
JACHTREGELING SAMENWERKENDE JACHTHOUDERS; WEDERVERHUUR 
ARTIKEL 19 

lid 1: In geval de vereniging jachthouder wordt op gronden, welke zijn gelegen in het jachtveld van 
leden zal het bestuur onverwijld tot wederverhuur van het genot van de jacht aan de 
laatstzittende jachthouder met een jachtakte overgaan, mits deze lid is van de vereniging en 
er geen zwaarwegende redenen zijn om niet aan hem/haar te verhuren. 
lid 2: Als de verhuurder – zoals bijvoorbeeld een gemeente of Staatsbosbeheer – als voorwaarde 
stelt dat alle door haar beschikbare gestelde gronden in hun geheel aan de vereniging worden 
verhuurd dan worden de kosten van de niet-bejaagbare delen naar rato verdeeld over de 
wederhuurders van de WBE, zie lid 1, waarop wel het wildbeheer op de desbetreffende 
gronden uit de hoofdverhuur overeenkomst mag worden gevoerd. 
lid 3. In het geval dat delen van door de hoofdverhuurder beschikbaar gestelde gronden in het 

werkgebied van een andere WBE liggen en met de WBE de verhuur overeenkomst is 
gesloten, dan wordt het recht tot wildbeheer op de desbetreffende gronden door de W BE 
verhuurd aan de WBE in wiens gebied deze gronden liggen. 
lid 4. Indien de jachthouder van door de W BE aan hem verhuurde gronden na te zijn aangemaand 
de jachthuur nog niet heeft voldaan, dan is de WBE gerechtigd om de jachthuur overeenkomst 
eenzijdig en per direct op te zeggen met inachtneming van het bepaalde in artikel 18, lid 5, 
onder h. 
lid 5: Indien de jachthouder van een via de WBE door de hoofdverhuurder beschikbaar gestelde 
grond – na herhaald overleg met het bestuur – niet meer wil pachten, dan zal het bestuur een 
voordracht tot wederverhuur opmaken met inachtneming van het bepaalde in artikel 18, lid 5, 
onder h. 
lid 6: In die gevallen waarin de vereniging rechtstreeks het genot van de jacht huurt, zal zij bedingen 
dat wederverhuur aan de daarvoor in aanmerkingkomende leden contractueel in een 
jachthuurovereenkomst met de WBE wordt vastgelegd. 
lid 7: Het in lid 1 tot en met 6 bepaalde is van overeenkomstige toepassing als de vereniging de 
toestemming van de grondgebruiker verkrijgt voor het betreden van de gronden voor -en de 
uitvoering van -populatiebeheer en schadebestrijding, mits deze jachthouder lid is van de 
vereniging en er geen zwaarwegende redenen zijn om deze toestemming niet aan hem/haar 
door te schrijven. 
GESCHILLENAFHANDELING 
Artikel 20 
Geschillen met betrekking tot jachtaangelegenheden binnen het werkgebied van de WBE tussen 
1. de leden van de WBE onderling; 
2. tussen leden van de WBE en het bestuur: 
alsmede geschillen 
3. met betrekking tot (toetreding) lidmaatschap, statuten, reglementen of besluiten van de 
WBE worden afgehandeld overeenkomstig een door landelijke jagersvereniging(en) 
vastgestelde landelijke geschillenregeling. 
JAARVERSLAG -REKENING EN VERANTWOORDING 
ARTIKEL 21 
lid 1: Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december. 
lid 2: Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen 
worden gekend. 
lid 3: Het bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het 
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn 
jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, 
rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop 
van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur 
vorderen. 
lid 4: De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee 
personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de 

20170110 Statuten WBE De Aarlanden pagina 7 van 10 

 
rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Vergadering verslag 
van haar bevindingen uit. 
lid 5: Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige 
kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. De 
kosten hiervan komen ten laste van de vereniging voorzover zij niet bovenmatig zijn. Het 
bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, 
haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden 
der vereniging te geven. 
lid 6: De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden 
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 
lid 7: Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, zeven jaar lang te 
bewaren. 

ALGEMENE VERGADERING 

ARTIKEL 22 

lid 1: 
het verenigingsjaar, wordt een 
zo 
van tenminste eenAan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door 
de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 

lid 2: 
Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van algemene 
vergadering -de jaarvergadering-gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de 
orde: 

a. het jaarverslag en de rekening; 
b. de benoeming van de in artikel 21 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar; 
c. voorziening in eventuele vacatures; 
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. 
lid 3: Andere algemene vergaderingen worden gehouden dikwijls het bestuur dit wenselijk 
oordeelt. 
lid 4: 
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek zodanig aantal leden als 
bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen 
van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien 
aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf 
tot bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 26 of bij advertentie in 
tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. 

TOEGANG EN STEMRECHT 

ARTIKEL 23 

lid 1: 
Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het bestuurslid 
dat geen lid van de vereniging is, alle deelnemers en alle donateurs. Geen toegang hebben 
geschorste leden en geschorste bestuursleden, tenzij anders in deze statuten bepaald. 

lid 2: 
Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur. 

lid 3: 
Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Het bestuurslid dat geen lid 
van de vereniging is, heeft een raadgevende stem. 

lid 4: 
Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen met dien 
verstande dat een lid maximaal voor twee andere leden mag stemmen. 

ARTIKEL 24 

lid 1: De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn 
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere 
bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. W ordt ook op deze wijze niet in 
het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. 
lid 2: Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de 
voorzitter aangewezen persoon notulen gemaakt, die na vaststelling door de vergadering door 
de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering 
bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De 
inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt zo spoedig mogelijk maar zeker binnen 
twee maanden na afloop van de vergadering ter kennis van de leden gebracht. 

20170110 Statuten WBE De Aarlanden 
pagina 8 van 10 

 
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

ARTIKEL 25 

lid 1: 
Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering 
een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen 
besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

lid 2: 
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de 
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid 
der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk 
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming 
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

lid 3: 
Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene 
twee personen is gestemd 
niet is begrepen de 
behoudens stemming over personen -deze 
een lid van 
verband houdende formaliteit niet in acht genomen. 
vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 

lid 4: 
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht en zijn niet geldig. 

lid 5: 
Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, 
heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming 
tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte 
meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de 
volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen en de 
stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder tweede 
stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij die voorafgaande stemming 
is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het 
geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste 
aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op 
wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen uitgebracht. In 
geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van 
beiden is gekozen. 

lid 6: 
Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het 
verworpen. 

lid 7: 
Alle stemmingen, geschiedt schriftelijkgeschieden 
mondeling, tenzij de algemene vergadering schriftelijke stemming 
verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming 
bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 

lid 8: 
Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in vergadering bijeen, heeft, mits 
met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene 
vergadering. 

lid 9: 
Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen 
geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde 
komende onderwerpen -dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding-ook al 
heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is 
enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee 

BIJEENROEPEN ALGEMENE VERGADERING 

ARTIKEL 26 

lid 1: 
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping 
geschiedt schriftelijk (waaronder ook per e-mail en andere gangbare communicatiemiddelen) 
aan de adressen van de leden, deelnemers en donateurs volgens het register bedoeld in 
artikel 6, lid 2. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen. 

lid 2: 
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 

STATUTENWIJZIGING 

ARTIKEL 27 

lid 1: 
In de statuten van de vereniging kan met uitzondering van het in artikel 25, negende lid 
bepaalde, geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene 

20170110 Statuten WBE De Aarlanden 
pagina 9 van 10 

 
vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten 
zal worden voorgesteld. 

lid 2: 
Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een 
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een 
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de 
vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle 
leden ter kennis gebracht. 

lid 3: 
Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, 
in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd 
is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt 
niet eerder dan één week na de eerste vergadering doch binnen vier weken daarna een 
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de 

vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of 
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 
lid 4: Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 
ONTBINDING 
ARTIKEL 28 
lid 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. 
Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige 
toepassing. 
lid 2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degene die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid 
van de vereniging waren. Ieder hunner ontvangt een deel naar rato van hun contributie over 
het laatste boekjaar. Bij besluit tot ontbinding kan echter door de algemene ledenvergadering 
ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven. 
lid 3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel 
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan 
haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 
lid 4. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer 
aanwezig zijn. 
lid 5. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende 
zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaar(s) als 
zodanig is aangewezen. 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
ARTIKEL 29 
lid 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 
lid 2. Artikel 25, leden 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing. 
lid 3: Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend 
recht bevat, noch met de statuten. 
SLOTBEPALING 

ARTIKEL 30 

In alle gevallen waarin de wet, deze statuten of huishoudelijk reglement niet voorzien, als mede in die 
gevallen waarin onderdelen van de statuten en huishoudelijk reglement verschillend kunnen worden 
uitgelegd, beslist het bestuur 


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.